กลุ่มธุรกิจ TCP มองเทรนด์อุตสาหกรรมกระป๋อง

กลุ่มธุรกิจ TCP มองเทรนด์อุตสาหกรรมกระป๋อง ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน”

กลุ่มธุรกิจ TCP นำโดย นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมการประชุม Asia CanTech 2022 พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ผู้นำอุตสาหกรรมกระป๋อง รวมพลังสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วย “นวัตกรรมและความยั่งยืน” ประกาศเป้าหมายสร้าง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” สนับสนุนการเก็บกลับเข้าสู่ระบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถรีไซเคิล 100% ได้ภายในพ.ศ. 2567 และเป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” จากทุกกระบวนการทำงานภายในพ.ศ. 2593

ธุรกิจไทย

Asia CanTech 2022 เป็นการประชุมที่รวมผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมกระป๋องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำหรับปีล่าสุดจัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 ราย

กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะผู้นำธุรกิจเอเนอร์จี ดริงค์ ด้วยส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ของกระทิงแดงกระป๋องทองในประเทศจีน เวียดนามและมาเลเซีย และอันดับ 2 ในประเทศไทย รวมถึงความสำเร็จของ “สปอนเซอร์” เจ้าตลาดสปอร์ตดริงค์ ด้วยส่วนแบ่ง 90% ได้ร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกระป๋องในอนาคต

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวเปิดเวทีการประชุมในหัวข้อ “Energizing a Better World through Can Innovation” ปลุกพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมกระป๋อง สร้างนวัตกรรมและความยั่งยืน เพื่ออนาคตที่แข็งแกร่งของธุรกิจและโลกใบนี้

“ปีนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์การทำธุรกิจที่เรื่องความยั่งยืนถูกกำหนดอยู่ในกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท โจทย์คือทำอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตไปได้ ขณะที่เราสามารถลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงประกาศเป้าหมายใหม่ Energizing a Better World for All เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านธุรกิจพร้อมสร้างผลกระทบในทางบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งเรื่องของ บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน เป็นหนึ่งในแผนงานเร่งด่วน มุ่งหวังให้ประสบความสำเร็จในการสร้าง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถรีไซเคิล 100% ได้ภายในพ.ศ. 2567” นายสราวุฒิ กล่าว แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> อัปเดตลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วิธีแก้สำหรับผู้สมัครที่ตามตัวคู่สมรสไม่ได้

 

อัปเดตลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วิธีแก้สำหรับผู้สมัครที่ตามตัวคู่สมรสไม่ได้

คลังเผยวิธีแก้ไขสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด แต่ไม่สามารถตามตัวคู่สมรสมาได้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565(โครงการฯ) ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.–10 ต.ค. 65 ณ เวลา 12.00 น. มีจำนวนผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 20,976,108 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,863,122 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 11,112,986 ราย

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 65 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ ซึ่งจำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น

โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องได้รับการตรวจสอบ 2 รอบ คือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรายบุคคล หากผ่านเกณฑ์บุคคลที่กำหนดไว้ จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรส หรือบุตร) หากพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ และไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 19 ต.ค. 65) ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการหย่าตามกฎหมายได้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการโดยยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯโดยต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียน ลายมือชื่อของพยานรับรองจำนวน 2 คนรวมถึงต้องมีการลงนามรับรองจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เป็นผู้รับรองว่า ผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการหย่าตามกฎหมายได้และเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่นๆ (กรณีมีบุตรอายุต่ำกว่า18 ปี) และผู้ลงทะเบียนจะต้องนำเอกสารทั้งหมดไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอหรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนครในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยาทั้งนี้ หากผู้ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไปผู้ลงทะเบียนจะสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการฯได้โดยต้องไปยืนยันตัวตนณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)และธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ(ภายในระยะเวลา 180 วัน)และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(ธนาคารกรุงไทยฯ) (ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด)

2. ผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไป ได้แก่ ผู้ลงทะเบียนที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการโดยยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯโดยต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียนลายมือชื่อของพยานรับรองจำนวน 2 คนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่นๆ(กรณีที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี) และผู้ลงทะเบียนจะต้องนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไปผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนจะต้องนำใบสำคัญการหย่าหรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการฯ กำหนดมาแสดงและยืนยันตัวตน ณ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ (ภายในระยะเวลา 180 วัน) และธนาคารกรุงไทยฯ (ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด) จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการฯ ได้ โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไปจะต้องนำใบสำคัญการหย่าหรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการฯ กำหนดมาแสดงให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการฯได้

ธุรกิจ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯได้จากเว็บไซต์ของโครงการฯ ได้ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือติดต่อขอรับจากหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยทั่วประทศ

  • วิธีเช็กสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 เงิน 800 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตังหรือยัง ดูตรงไหน
  • วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

อ่านข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>> สรุปข้อมูล iPhone 14 และ Apple Watch Series 8

สรุปข้อมูล iPhone 14 และ Apple Watch Series 8

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม โดยบอกว่า แอปเปิล จะเปิดตัว iPhone 14 และ Apple Watch Series 8 

ซึ่งเร็วกว่าธรรมเนียมปกติหนึ่งสัปดาห์การเปิดตัว เชื่อได้ว่า พระเอกของงานนี้ ย่อมต้องเป็น iPhone 14 (ไอโฟน 14) ร่วมด้วยคู่หูที่เปิดตัวพร้อมกันมาแล้วหลายอีเวนต์อย่าง Apple Watch Series 8

ขณะเดียวกัน มีนักวิเคราะห์หลายสำนัก ประเมินว่า งานเปิดตัว ของแอปเปิล ไม่น่าจะมีแค่ iPhone 14 และ Apple Watch Series 8 แต่น่าจะยังเป็นเวทีของการเปิดตัว AirPods Pro รุ่นใหม่อีกด้วย

iPhone 14 การอัปเกรดที่ไร้รอยบาก

การมาของ iPhone 14 ซึ่งมั่นใจได้ว่า แอปเปิล จะใช้ชื่อ iPhone 14 ในการทำตลาด โดยจะมีด้วยกัน 4 โมเดล ได้แก่ iPhone 14 เป็นรุ่นมาตรฐาน ตามด้วย iPhone 14 รุ่นที่สูงขึ้นมา ในชื่อ iPhone 14 Plus (หรือ iPhone 14 Max) ต่อด้วย iPhone 14 Pro และรุ่นไฮเอนด์สุดก็คือ iPhone 14 Pro Max

แน่นอนว่า ไฮไลต์สำคัญของ iPhone 14 อยู่ที่ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max เพราะเป็นรุ่นที่แอปเปิลให้ความสำคัญมากกว่า เพราะด้วยเป็นรุ่นไฮเอนด์ระดับท็อป

อัพเดทข่าว ธุรกิจ คลิ๊ก godfootballbet.com